Joomla! administracja, SEO, szablony graficzne

Jak opublikowa artyku w Joomla! (na zapleczu)?

Artyku jest adresowany do kompletnych nowicjuszy, korzystajcych z CMS Joomla!. Jego celem jest pomc w nauce publikowania tekstw w Joomla!

Utwrz artyku

Po zalogowaniu si do zaplecza serwisu Joomla! wybierz ikon z opisem ?Utwrz artyku". Tak jak to przedstawia poniszy obrazek:

Zaplecze Joomla! - dodaj nowy artuku

Formularz wprowadzania artykuu wyglda nastpujco:

Nowy artyku w Joomla!

Tytu artykuu

W pierwszej kolejnoci proponuj wypeni pole ?tytu". Najlepiej tak, by tytu nie przekracza 5 wyrazw.

Tytu nowego artykuu

Kategoria artykuu

W drugiej kolejnoci naley wybra waciw kategori, w ktrej ma by opublikowany artyku. Wyobra sobie, e kategorie to pki, na ktrych ukada si artykuy. Kada nazwa kategorii odpowiada podobnej w menu na stronie gwnej. Wybr kategorii jest wic bardzo wany, bo zadecyduje o tym, w ktrej czci strony internetowej artyku zostanie opublikowany. Na szczcie w kadej fazie edycji artykuu kategori mona zmieni.

Kategoria nowego artykuu

Status artykuu

Wybierz status artykuu. Na czas edycji warto zmieni status na nieopublikowany. Wtedy wida go na zapleczu, mona go edytowa, ale nie jest ani widoczny, ani dostpny dla uytkownikw. Trzeba pamita, e opcja "Opublikowano" jest konieczna, by artyku wywietla si na stronie.

Status nowego artykuu w Joomla!

Wyrnianie artykuu

Nastpnie okrel, czy artyku ma zosta wyrniony na stronie gwnej. Jeli tak, to wybierz z menu ?Wyrnione" opcj ?tak".

Uwaga! Nawet jeli zdecydujesz si wyrni artyku na pierwszej stronie, mone on si tam nie ukaza, jeli nie bdzie nalea do kategorii, ktra zostaa przez administratora wybrana do wywietlania artykuw.

W kadej chwili mona zmieni to ustawienie.

Wyrnianie nowego artykuu w Joomla!

Zamieszczanie treci artykuu

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie treci artykuu, ktry wczeniej zosta napisany w jakimkolwiek edytorze tekstu. W tym celu naley skopiowa tekst z otwartego w edytorze pliku tekstowego i przej do formularza wprowadzania artykuu. Nastpnie z paska narzdziowego wybierz ikon ?Paste as a Plain Text" i wklej skopiowan tre artykuu.

Wprowadzanie treci do nowego artykuu w Joomla!

Zapisywanie

Sensownie jest zapisa sobie na tym etapie artyku. Jeeli artyku wpisujemy rcznie, naley pamita, eby co kilka minut zapisywa artyku, by nie straci wprowadzonych, ale niezapisanych danych, gdy wyganie sesja i zostaniemy wylogowaniu z serwisu.

Formatowanie tekstu

Nastpnym krokiem jest prawidowe formatowanie tekstu. Wikszo opcji nie rni si niczym od spotykanych w edytorach tekstu. Omwienie rnicych si od tych spotykanych w edytorach tekstu i najwaniejszych dla czytelnoci artykuu znajdziesz poniej.

Nagwki

Tytu artykuu w wersji penej lub podtytu naley opatrzy nagwkiem Heading 2.

rdtytuy koniecznie wyrniaj nagwkiem, najlepiej Heading 3. Zbyt dugi i zbity tekst na ekranie komputera przestaje by czytelny. Dlatego trzeba go rozdziela rdtytuami.

rdtytuy, nagwki w Joomla!

Czytaj wicej

Bardzo wanym elementem dla artykuw publikowanych na stronie gwnej i przegldzie typu blog jest umieszczenie linii Wicej po zawsze takiej samej iloci znakw. Jeli przycisk wicej bdzie w rnych artykuach zamieszczany po rnej iloci znakw, bdzie to wygldao nieestetycznie.

Czytaj wicej w nowym artykule w Joomla!

Wstawianie grafiki to artykuu

Wstawianie grafiki w Joomla!